Новости  Акты  Бланки  Договор  Документы  Правила сайта  Контакты
 Топ 10 сегодня Топ 10 сегодня 
  
26.11.2015

Що таке галузь права

Конституційне право є багатоплановою категорією, воно розглядається в трьох аспектах: як галузь права в системі національного права, як наука і як навчальна дисципліна. Конституційне право як галузь права в будь-якій державі є складовою частиною національної правової системи і виконує в ній досить важливі завдання. Ця галузь права, як і інші, є сукупністю правових норм, що встановлюються і охороняються державою. Але конституційне право відрізняється від інших галузей права насамперед специфікою тієї сфери суспільних відносин, на регулювання що таке галузь права спрямовані норми цієї галузі. Таким чином, ця галузь права як і інші, з одного боку, являє собою сукупність правових норм, що мають внутрішню єдність, загальні ознаки, а з другого — відрізняється від норм інших галузей права. Конституційне право України — провідна галузь національної правової системи. У науковій літературі є різні погляди на те, як називати цю галузь права — конституційним чи державним правом. Ця дискусія виникла на початку XVIII ст. На сьогодні у багатьох країнах послуговуються терміном «державне право», проте перевага віддається іменуванню цієї основоположної галузі права як «конституційне право». На вибір терміна значною мірою впливають традиції слововживання. Так, англосаксонська правова система традиційно використовувала термін «конституційне право», тоді як для германської характерним є термін «державне право». В умовах, коли Україна йде від етатистської держави, яка базується на пріоритеті держави над особою, до демократичної, правової, соціальної держави, від соціалізму до конституційного правління, більш прийнятним що таке галузь права найменування «конституційне право», яке базується на тому, що всі суб'єкти державно-правових відносин діють у межах конституції і держава не повинна панувати над людиною. При цьому береться до уваги, що Конституція України є визначальним, основним джерелом цієї галузі права. Вважаємо, що провідну галузь права в правовій системі України слід іменувати конституційним правом. Це відповідає як світовій тенденції, так і сучасному етапу розвитку нашої держави і суспільства, прагненню побудувати в Україні демократичну, правову державу. Предмет і метод правового регулювання — найбільш суттєві підстави поділу системи права на галузі права. Кожна галузь права, в тому числі конституційне право України, об'єднує такі правові норми, які що таке галузь права особливий, якісно визначений вид суспільних відносин, що потребують нормативної регламентації. Предмет правового регулювання — головна підстава для розподілу юридичних норм за галузями права. Конституційне право має свій предмет правового регулювання, пов'язаний з регламентацією політико-правових відносин по реалізації державно-владних функцій, забезпеченню прав і свобод людини що таке галузь права громадянина. Специфіка предмета цієї галузі права проявляється в тому, що її норми регламентують відносини, які складаються в усіх сферах життєдіяльності суспільства: політичній, економічній, соціальній, духовній. Законодавство регулює базові відносини у цих сферах і його норми закріплюють насамперед основні принципи, що визначають устрій держави і суспільства. У них проявляються якісні характеристики держави: суверенітет, форма державного устрою, належність влади народові, політична, економічна, ідеологічна багатоманітність, суб'єкти державної влади, загальні основи функціонування політичної системи України, символи держави. Так, у першому розділі Конституції України «Загальні засади» містяться норми, що регулюють основоположні суспільні відносини, які визначають устрій держави і суспільства. З конституційного права починається формування всієї системи національного права, всіх його галузей. Світова практика свідчить, що жодна галузь національного права будь-якої країни не може розвиватись, якщо вона не має підґрунтя в конституційних принципах або нормах конституційного законодавства чи, тим більше, якщо суперечить їм. Крім того, предметом конституційно-правового регулювання є відносини, які визначають належність до громадянства, що таке галузь права, що характеризують становище людини в суспільстві і державі, її основні права, свободи і обов'язки. Ці відносини найбільш концентровано регулюються в другому розділі Конституції України «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина». Вони є основоположними для всіх соціальних зв'язків, які формують суспільство, визначають основи статусу людини в її суспільних зв'язках. Предметом конституційного регулювання є форми безпосередньої демократії, насамперед вибори, референдуми, система органів що таке галузь права влади, основи що таке галузь права функціонування, діяльність органів місцевого самоврядування, правовий статус органів законодавчої, виконавчої і судової влади, Конституційного Суду України, прокуратури України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, порядок їх створення, компетенція, основні форми діяльності. До предмета регулювання кондтитуційного права належать: територіальний устрій України, правовий статус Автономної Республіки Крим, символіка держави, основи правового статусу місцевого самоврядування. Конституційне право — провідна галузь права України, що являє собою сукупність правових норм, які закріплюють і регулюють суспільні відносини, що забезпечують організаційну і функціональну єдність суспільства як цілісної що таке галузь права системи, основи конституційного ладу України, статус людини і громадянина, територіальний устрій держави, форми безпосередньої демократії, систему органів державної влади і місцевого самоврядування. Допоміжним, але досить вагомим критерієм, за яким конституційне що таке галузь права України вирізняється серед інших галузей, є метод правового регулювання. Йдеться про сукупність способів і засобів правового впливу на суспільні що таке галузь права. Головний метод конституційно-правового регулювання — владно-імперативний, який базується на владі й підкоренні. Поряд з ним застосовується і диспозитивний метод закріплення суспільних відносин у межах конституційне-правового поля. Наприклад, виборче законодавство встановлює, що вибори є вільними. Відповідно ніхто не може примусити громадянина йти що таке галузь права вибори. Тобто держава і громадянин у цих правовідносинах є рівноправними суб'єктами. І це досить важливо. Диспозитивний що таке галузь права регулювання конституційно-правових відносин підкреслює демократичний потенціал конституційного що таке галузь права України. Право на участь у всеукраїнському та місцевих референдумах, у виборах депутатів, право обирати і бути обраним до органів державної влади і місцевого самоврядування громадяни реалізують вільно, тобто держава в особі відповідних органів і громадянин у виборчих конституційних правовідносинах виступають рівними суб'єктами правовідносин. У законодавстві деяких країн світу встановлено обов'язковість громадянина прийти на виборчу дільницю і проголосувати Мексика, Туреччина, Аргентина та ін. Що таке галузь права чином, у цих країнах у виборчому законодавстві на відміну від українського закладена імперативна модель виборчих правовідносин. У конституційному праві Що таке галузь права багато уповноважуючих норм, і диспозитивний метод правового регулювання в системі методів правової регламентації суспільних відносин посідає важливе місце. Але в цілому для конституційно-правової регламентації суспільних відносин характерний владно-імперативний метод, оскільки норми конституційного права України регламентують великий блок відносин, які базуються на владі та підкоренні, реалізації державними органами своїх повноважень. У конституційному законодавстві чимало забороняючих норм. Наприклад, «ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у страйку» частина третя ст. Конституційно-правовому регулюванню суспільних відносин притаманний також метод дозволу, наприклад: «При введенні надзвичайного стану в окремих місцевостях України Верховна Рада України має право перервати свою що таке галузь права сесію, скликану для вирішення конкретного питання» ст. Застосовуючи всі зазначені методи правового регулювання, конституційне право України забезпечує нормальне функціонування інститутів державної влади, гарантує що таке галузь права, функціонування громадянського суспільства в консенсуаль-ному режимі, на основі злагоди. З допомогою різних методів правового регулювання гарантуються основні права і свободи людини і громадянина, демократичний розвиток що таке галузь права і суспільства. Поняття конституційного права як галузі права 1. Чим відрізняються поняття «конституційне право» і «державне право»? Які основні сфери суспільних відносин регулюються конституційним правом? Які основні методи конституційно-правового регулювання? У чому специфіка конституційно-правових норм? Дайте класифікацію конституційно-правових норм за різними ознаками. Дайте поняття конституційно-правового інституту і класифікацію 1. Що є предметом науки конституційного права України, її системи? Які основні функції науки конституційного права? Які методи науки конституційного права? Яке завдання конституційного права України як навчальної дисципліни? При вивченні що таке галузь права права України слід звернути увагу на важливість цієї галузі права для розвитку суспільства та формування іншихі галузей права. Необхідно відмежовувати цивільно-правове регулювання від правового регулювання з допомогою Господарського кодексу Ук-раїни, прийнятому 16 січня 2003 р. Слід погодитися з позицією більшості відомих цивілістів України Дайте визначення поняття конституційно-правового статусу людини і громадянина і розкрийте його структуру. Які характерні риси сучасного конституційно-правового статусу особи в Україні? Які тенденції конституційно-правового регулювання основних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина в Україні? Які є принципи конституційно-правового статусу особи? Конституційне право України — елемент правової системи держави. У свою чергу, воно є складною системою, що формується з багатьох взаємодіючих частин і елементів, які характеризують внутрішню структуру конституційного права і вирізняють його серед інших галузей права. Структура конституційного права України зумовлена системними зв'язками між його нормами та інститутами, що перебувають у 1. Що таке інформація і яка роль конституційно-правового регулювання інформаційних відносин? Які є галузі і види інформації? Що таке друковані засоби масової інформації преса що таке галузь права яка роль конституційного регулювання в їх розвитку? На яких конституційно-правових засадах базуються взаємовідносини держави і засобів масової інформації? Який порядок спростування невірогідної Цивільне право як приватне право. Предмет і метод цивільного права. Майнові відносини, які регулюються цивільним правом. Особисті немайнові відносини, які регулюються цивільним правом. Місце цивільного права в системі правових галузей. Цивільне право як наука. Суміжні галузі права, що знаходять ' відображення в цившьному праві та застосовуються в цивільному 1. Дайте визначення поняття державного органу і назвіть його конституційно-правові ознаки. Дайте класифікацію органів державної влади. На яких конституційно-правових принципах базується організація і діяльність органів державної 1. Дайте визначення поняття Конституції України. Дайте класифікацію конституцій за різними ознаками. Які функції реалізує Конституція України? Які юридичні властивості має Конституція України? У чому проявляється найвища юридична сила Конституції України? Що означає пряма дія норм Конституції України? Які є способи тлумачення Конституції України? Які Система права — це система всіх чинних юридичних норм певної держави. Структура системи права — це об'єктивно зумовлена внутрішня організація права певної держави, яка полягає в єдності і погодженості всіх юридичних норм та в їх розподілі за галузями й інститутами права. Отже, основними структурними елементами, «блоками» цієї системи є: 1 норма права', 2 інститути права; 3 галузі права. Яка специфіка правового статусу Конституційного Суду України? Які конституційні вимоги до претендента на посаду судді Конституційного Суду України? Якими нормативно-правовими актами регламентується що таке галузь права і діяльність Конституційного Суду України? На основі яких принципів суддя Конституційного Суду України реалізує свої повноваження? Які повноваження Конституційного Суду Кожна галузь права має свої джерела. Це стосується і конституційного права. Термін «джерело права» юриспруденції відомий давно. Ще римський історик Тіт Лівій назвав Закони XII таблиць джерелом публічного і приватного права. Джерела права прийнято розрізняти: а за матеріальним змістом матеріальні умови життя суспільства, система економічних зв'язків, форми власності тощо ; б за ідеальним 1. У чому проявляється значущість засад конституційного ладу? Розкрийте зміст засад конституційного ладу України. У чому полягає значущість конституційного принципу політичної та ідеологічної багатоманітності? У чому проявляється конституційний принцип суверенітету Української держави? У яких формах реалізується конституційний принцип народного суверенітету? Як реалізується Право власності як складова частина речового права. Поняття ті зміст права власності. Підстави набуття права власності. Набуття права власності юридичною особою. Набуття права власності при приватизації державного майна та майна адміністративно-територіального утворення. Підстави припинення Правова охорона комерційного найменування. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку. Право попереднього користувача на торговельну марку. Поняття назви місця походження товару. Умови надання правової охорони назві місця Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності. Поняття права інтелектуальної власності.

  Комментарии к новости 
 Главная новость дня Главная новость дня 
Расписание автобусов тихорецк ростов на дону
Расписание автобуса лопатино муром
Роганская вода расписание
Пежо боксер 1994 технические характеристики
Дисбактериоз кишечника лечение препараты
Инструкция монтажу межкомнатных дверей
Димакс хлор таблетки инструкция по применению
Профилактика правонарушений и преступлений презентация
Решение неравенств графическим способом
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Свойства кусочно линейной функции
Составьте план рассказа курган в степи
Заявление на выплату страховки по кредиту
Поздравления с бумажной свадьбой
Инструкция пользователя europower pmx 8805
Ледовый дворец в колтушах расписание
Расписание электричек бровары нежин 2015